Adresa našej webovej stránky je www.cleverframe.sk.

V zmysle čl. 13 GDPR Poskytovateľ oznamuje Užívateľovi ako
dotknutej osobe Identifikačné údaje poskytovateľa:

Clever Frame Slovakia, s. r. o.

Račianska 24/D, 83102 Bratislava

IČO: 47585498

Poskytovateľa služieb je možné kontaktovať na e-mailovej
adrese info@cleverframe.sk alebo telefonicky na +421 904348979

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov, je uvedený
v bode 1.8 tohto článku.

Vaše osobné údaje spracúvame z organizačných dôvodov pri
poskytnutí služby, pre poskytnutie služby, z dôvodu zaslania alebo
sprístupnenia zakúpených produktov.

1.1

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, rezerváciou na portály
www.cleverframe.sk alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mail, názov
spoločnosti, dáva svoj súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 GDPR z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov
Poskytovateľom a ich použitím na rezerváciu s ďalšími úkonmi spojenými s
objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom
(reklamácia, odstúpenie od zmluvy, informovanie užívateľa a pod.), ako aj pre
potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb,
zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými
prostriedkami (e-mail, newsletter…). V prípade nesprávnosti údajov, Užívateľ
nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých údajov.

1.2

Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 1.1 tohto
článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas
kedykoľvek odvolať v zmysle nariadenia GDPR. Odvolanie súhlasu je účinné dňom
jeho doručenia Poskytovateľovi.

1.3

Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a získavať osobné
údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa
ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Poskytovateľ
sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na
prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú
poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne
uvedený opak. Výnimku tvoria len produkty a služby, pri ktorých je poskytnutie
osobných údajov nutné poskytnúť tretej osobe pre zabezpečenie objednanej
Služby. Poskytovateľ je ale povinný v tomto prípade informovať Užívateľa
(objednávateľa) Služby o tom, že pre poskytnutie osobných údajov je pre dodanie
objednanej Služby potrebné poskytnúť tretej strane.

1.4

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych
predpisov, zákonov a nariadení. Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a
získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený
účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto
účelom.

1.5

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu
zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa. Poskytovateľ sa pri spracovaní osobných
údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5
ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá
umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na
účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Poskytovateľ chráni osobné údaje v
zmysle GDPR pred: znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným
prístupom, poskytnutím, zverejnením.

1.6

Informácie o právach Dotknutej osoby, užívateľa

Práva osoby poskytujúcej osobné údaje:

Právo na prístup k osobným údajom v zmysle čl. 15 GDPR

Právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR

Právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR:

na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje
potrebné,

dotknutá osoba odvoláva súhlas, ktorým udelila súhlas na
spracúvanie osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie
osobných údajov,

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, namieta
spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, neprevažujú oprávnené
dôvody na spracúvanie týchto údajov,

spracúvanie osobných údajov je nezákonné,

je dôvodom pre vymazanie splnenie povinnosti podľa
nariadenia GDPR, Zákona o ochrane os. údajov, osobitného predpisu,
medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb
informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl.
18 GDPR

V zmysle čl. 19 GDPR je Poskytovateľ povinný informovať
dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje, o príjemcoch, ktorým
Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie
spracúvania.

Právo na presnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR

Právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21
GDPR

V zmysle čl. 22 GDPR právo, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných
údajov

V zmysle čl. 34 GDPR právo, aby jej Poskytovateľ bez
zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto
porušenie môže viesť k vysokému riziku práva fyzickej osoby.

1.7

Obmedzenie spracúvaných údajov

Poskytovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov ak:

Dotknutá osoba správnosť osobných údajov namieta,

Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, Dotknutá osoba odmieta
ich výmaz a žiada len obmedzenie ich použitia,

Poskytovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli
osobné údaje poskytnuté,

Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných dôvodov, tu
rozhoduje, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

1.8

Predmet, povaha a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený,
výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý
nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Predmet spracúvania osobných údajov:

Prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné:

  • na účely registrácie žiadostí o ponuku,
    objednávok a opatrení potrebných pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s klientom
    Clever Frame Slovakia, s. r. o.
  • na zaslanie odpovedí na Vaše otázky,
  • na zasielanie našich informačných letákov
    (newsletter).

1.9

Poskytnutie informácií dotknutej osobe, užívateľovi

V zmysle čl. 13 GDPR a čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa
týkajú spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, je poskytovateľ povinný
poskytnúť Dotknutej osobe informácie na základe jej žiadosti. Spravidla jej ich
poskytne v rovnakej forme, v akej bola podaná žiadosť.  Poskytovateľ je povinný Dotknutej osobe
poskytnúť súčinnosť pri uplatňovaní práv v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Poskytovatej je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie
do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Túto lehotu môže Poskytovateľ
opakovane v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí
predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Poskytovateľ informácie poskytuje bezodplatne.

V prípade, ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne
neopodstatnená, neprimeraná pre jej opakujúca sa povahu, Poskytovateľ môže
požadovať adekvátny poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na
poskytnutie týchto informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia
všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami a zákonmi SR.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Tieto zásady Ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť odo dňa 25.05.2018